AVIS LEGAL


1. Introducció i Dades de la Companyia

El present text es constitueix com l'Avís Legal de les pàgines web propietat del Consorci de Residus i Energia de Menorca situades sota el domini "www.reviumenorca.es" i els seus respectius subdominis (en endavant, el "Lloc Web") .

El Consorci de Residus i Energia de Menorca és una entitat pública amb domicili social situat a la Plaça Biosfera, 5 –07703 Maó (Illes Balears), amb CIF V07662091, adscrit al Consell Insular de Menorca tal com s’estipula a la modificació dels seus estatuts (BOIB núm. 174 de 20 de desembre de 2014, Fascicle 299, Secció V, Pàgina 59630).

Per comunicar-se amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a l'adreça de correu electrònic rsu@cime.es o posar-se en contacte al telèfon 971 35 41 72.


2. Objecte i Àmbit de l'Aplicació

El present Avís Legal regula l'accés i ús als continguts oferts pel Consorci de Residus i Energia de Menorca a través dels seus Llocs Web. No obstant això, el Consorci de Residus i Energia de Menorca es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web i dels serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i / o utilització.

No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran el present Avís Legal, o les condicions generals i, si escau Particulars, prevaldran els termes contradictoris de les condicions particulars sobre les condicions generals i l'Avís Legal.

El simple accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l'acceptació per l'Usuari de l'Avís Legal vigent i publicat en cada moment.

En aquest sentit, s'entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui o visualitzi els continguts allotjats en el Lloc Web i s'entendrà per Usuari Registrat el que accedeixi, navegui i es registri per, utilitzar, visualitzar, navegar, allotjar i/o descarregar els continguts i/o utilitzar els serveis del Lloc Web.


3. Obligacions l'Usuari

L'accés i navegació a través del Lloc Web no requereix registre amb l'excepció que, per fer ús de certes funcionalitats, pogués requerir l'aportació de dades, com ara, nom i adreça de correu electrònic.
L'Usuari es compromet a:

• Acceptar i complir el que estableix el present Avís Legal, i en qualsevol document que formi part integrant de la mateixa.
• No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de qualsevol altra manera qualsevol dret d'altres Usuaris o de qualsevol altra persona.
• No eliminar o intentar suprimir qualssevol mesures de seguretat adoptades i implantades en el Lloc Web.
• Complir amb el que estableix la legislació vigent.


4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

El Consorci de Residus i Energia de Menorca és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació i materials continguts, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, que està disponible a través d'aquest, així com els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix.

L'accés, navegació, utilització, allotjament i / o descàrrega de continguts i / o ús de serveis del Lloc Web per l'Usuari, en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part del Consorci de Residus i Energia de Menorca o, si escau, de titular dels drets corresponents.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ( "copyright") i qualsevol altra dada d'identificació dels drets del Consorci de Residus i Energia de Menorca o dels seus respectius titulars incorporats als continguts i/o serveis, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació i/o d'identificació que poguessin contenir els mateixos.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat del Consorci de Residus i Energia de Menorca o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment escrit del Consorci de Residus i Energia de Menorca o dels seus legítims propietaris segons correspongui . En cap moment, excepte manifestació expressa, l'accés o ús del Lloc Web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l'Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i productes inclosos en el Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit del Consorci de Residus i Energia de Menorca o, si escau, de titular dels drets a què correspongui.


5. Llicència Sobre les Comunicacions

En el cas que l'usuari envií informació de qualsevol tipus al Consorci de Residus i Energia de Menorca a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats a tal fi, l'Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne al Consorci de Residus i Energia de Menorca per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.


6. Responsabilitats i Garanties

Els continguts del Lloc Web són proporcionats a títol informatiu i no pretenen constituir cap recomanació d'inversió, transaccions o similars.

El Consorci de Residus i Energia de Menorca declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

No obstant això, el Consorci de Residus i Energia de Menorca no garanteix la idoneïtat o utilitat dels continguts del Lloc Web ni es fa responsable dels danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el Consorci de Residus i Energia de Menorca estableix en el Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar immediatament al Consorci de Residus i Energia de Menorca perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.


7. Enllaços

7.1. Enllaços a altres pàgines web El Consorci de Residus i Energia de Menorca no respondrà de cap aspecte relatiu a pàgines web de tercers a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius , qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre el Consorci de Residus i Energia de Menorca i el responsable del lloc web aliè.

7.2. Enllaços a altres pàgines web amb destinació a el Lloc Web Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a el Lloc Web haurà d'atenir a les següents estipulacions:

• L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del Lloc Web i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc Web. En cap cas, llevat que el Consorci de Residus i Energia de Menorca ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure'l com part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.
• A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que el Consorci de Residus i Energia de Menorca ha autoritzat aquest enllaç, tret que el Consorci de Residus i Energia de Menorca ho hagi fet expressament i prèviament per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina a la Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d'element identificació del Consorci de Residus i Energia de Menorca i/o de l' lloc web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
• El Consorci de Residus i Energia de Menorca no autoritza l'establiment d'un enllaç a el Lloc Web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.


8. Privadesa i Cookies

La Política de Privadesa i la Política de Cookies del Lloc Web queden determinades pel que estableix el document Política de Privacitat y Política de Cookies.


9. Durada i Modificació

El Consorci de Residus i Energia de Menorca podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís Legal o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal d'aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l'Avís Legal modificat i publicat en aquest lloc web.

Amb independència del que disposen les condicions particulars, el Consorci de Residus i Energia de Menorca podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir indemnització alguna. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís Legal.


10. Generalitats

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l'Avís Legal.

En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís Legal fora (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l'Avís Legal.

El no exercici o execució per part del Consorci de Residus i Energia de Menorca de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.


11. Jurisdicció i Legislació Aplicable

El lloc web del Consorci de Residus i Energia de Menorca i el seu contingut es regeixen pel que disposa la legislació espanyola.

Les relacions establertes entre Consorci de Residus i Energia de Menorca i l'Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, el Consorci de Residus i Energia de Menorca i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis a el coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Maó sent aplicable la legislació espanyola.