Política de privacitat

Responsable del tractament Consorci de Residus i Energia de Menorca
Encarregat del tractament UTE Prezero Gestión de Residuos, S.A. - Adalmo SL.
Finalitats del tractament Bases legals per al tractament
Gestió de serveis o productes oferts i consultes l’exercici dels poders públics conferits al Consoci
Gestió d'usuaris l’exercici dels poders públics conferits al Consoci
Compliment d'obligacions legals aplicables a Consorci de Residus i Energia de Menorca Compliment d'obligacions legals
Prevenció del frau Interès legítim
Destinataris - Administracions Públiques
- Processadors de dades, alguns dels quals es troben fora de l'EEE
Drets Accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, portabilitat, oposició a decisions individuals automatitzades i revocació del consentiment.

Aquesta Política de Privacitat regula el tractament de les dades recollides per la UTE Prezero Gestión de Residuos, S.A. - Adalmo SL., (d’ara endavant, “Societat /Empresa”) encarregat del tractament, per a tractar per compte del Consorci de Residus i Energia de Menorca (d’ara endavant, el “Consorci”), responsable del tractament, a través d’aquest lloc web (d’ara eddavant, el “Lloc Web”). Aquesta Política forma part integrant d’Avís Legal.

L'Usuari garanteix que les dades facilitades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Quan l'usuari faciliti dades de caràcter personal relatives a tercers, garanteix que els ha informat del contingut d'aquesta Política de Privacitat i que ha obtingut el seu consentiment previ per facilitar-nos les seves dades personals o té una altra base legitimitzadora vàlida, amb la finalitat que siguin tractades amb les finalitats que en cada cas es tracti. La Companyia “Societat/Empresa” es reserva el dret de sol·licitar proves documentals sobre el compliment d'aquesta obligació.

Pel que fa a les dades personals sol·licitades a través dels formularis habilitats, serà necessari que l'Usuari faciliti, almenys, aquelles marcades amb un asterisc o determinades d'una altra manera com a obligatòries o necessàries en la forma o canal de recollida de dades en qüestió, ja que, si no es faciliten aquestes dades, es consideraran necessàries , l'Empresa “Societat/Empresa”no podrà acceptar i gestionar la seva sol·licitud.

La “Societat/Empresa” podrà modificar, totalment o parcialment, aquesta Política de Privacitat quan sigui necessari. En el cas que es modifiqui la Política de Privacitat, li ho comunicarem a través de qualsevol tipus de comunicació, amb la finalitat d'assegurar-nos que està informat dels nous termes de privacitat aplicables a l'activitat de la Companyia “Societat/Empresa”. Si continua utilitzant el lloc web després d'haver-li informat dels canvis introduïts en la nostra Política de Privacitat significarà que està d'acord amb els nous termes, excepte en relació amb possibles finalitats de tractament de dades en què es requereixi el seu consentiment.QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?
Identitat: Consorci de Residus i Energia de Menorca
NIF: V07662091
Adreça postal: Plaça Biosfera, 5 –07703 Maó (Illes Balears)
Telèfon: 971 35 41 72
Correu electrònic: rsu@cime.es
Delegat de Protecció de Dades: protecciodades@cime.es


QUIN ÉS L'ORIGEN DE LES DADES PERSONALS QUE TRACTEM?
Les dades personals que tractem són aquelles que l'Usuari ens ha facilitat directament a través de les seves interaccions i formularis habilitats en aquest lloc web. En conseqüència, l'Usuari és sempre l'origen de les dades que tractem.


QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?
Les dades personals tractades per la Companyia Societat/Empresa com a conseqüència de les interaccions realitzades pels usuaris a través del Lloc Web procedeixen de les dades personals facilitades pels usuaris a través dels formularis posats a disposició per la Companyia Societat/Empresa.
En particular, la Societat Societat/Empresa podrà tractar les següents categories de dades:
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI, IP de l'usuari.
Dades de contacte: telèfon, correu electrònic.
Dades de navegació: ddomini i amfitrió des del qual s'accedeix a Internet; Adreça d'Internet web; data i hora d'accés al web i temps dedicat a ella; Adreça IP (Protocol d'Internet), sistema operatiu del dispositiu i programari del navegador.
Altres categories de dades: signatura, servei sol·licitat, observacions i notes facilitades pel sol·licitant en els camps de text posats a disposició a la web.


AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L'USUARI I SOBRE QUINA BASE DE LEGITIMACIÓ?
Les dades personals que ens faciliti l'Usuari podran ser tractades per la Companyia Societat/Empresa per a qualsevol de les finalitats que es detallen a continuació, en funció del tipus de dades que ens faciliti i de la base legal que legitimi el tractament, seran tractades per la Companyia Societat/Empresa amb la finalitat de donar d'alta els usuaris de la web , gestionar la base de dades d'usuaris, i respondre a sol·licituds o preguntes.

Amb més detall, la Companyia Societat/Empresa podrà tractar les seves dades amb les següents finalitats:

1. Gestió de serveis o productes oferts i consultes:
• Propòsit:Gestió dels serveis o productes oferts i sol·licitats a través del lloc web; prestar serveis sobre el projecte Reviu, una plataforma web d'intercanvi d'articles reutilitzables entre la ciutadania de Menorca. En aquest sentit, els usuaris disposaran d'un catàleg actualitzat de productes reutilitzables, podent gestionar les seves reserves i publicar els seus productes, així com plantejar consultes i sol·licituds en relació amb els serveis esmentats anteriorment.
• Dades tractades: dades identificatives, dades de contacte, altres categories de dades.
• Base de legitimació: la base legitimadora a aquest efecte és l'execució i manteniment de la relació jurídica establerta entre l'Ajuntament i els usuaris del servei Reviu. l’exercici dels poders públics conferits al Consoci per a la prestació del servei de gestió de la xarxa de deixalleries de Menorca.

2. Gestió d’usuaris:
• Finalitat: Gestió i assistència en el registre i activitat com a usuari.
• Dades tractades amb aquesta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte i dades de navegació web.
• Base de legitimació: la base legitimadora és el manteniment i execució de la relació jurídica establerta. l’exercici dels poders públics conferits al Consoci per a la prestació del servei de gestió de la xarxa de deixalleries de Menorca.

3. Compliment de les obligacions legals pròpies de la Societat en relació amb el Lloc Web:
• Finalitat:Compliment d'obligacions legals de l'Empresa en relació amb el Lloc Web, sempre que sigui necessari el tractament de les dades dels Usuaris per a aquesta finalitat.
• Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives, dades de contacte, dades de navegació.
• Base de legitimació: la base legitimadora d'aquesta finalitat és el compliment d'obligacions legals aplicables a la Companyia. Societat/Empresa. .

4. Prevenció del frau:
• Finalitat: Tractarem les seves dades per complir amb la normativa legal i corporativa establerta, així com cooperar amb les autoritats competents per prevenir delictes o fraus.
• Dades tractades amb aquesta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte i dades de navegació web.
• Base de legitimació: Interès legítim de l'Empresa. L'interessat podrà oposar-se al tractament d'aquestes dades en base a l'interès legítim de la Companyia Societat/Empresa.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?
Les dades personals recollides per la Companyia Societat/Empresa podran ser comunicades als següents destinataris, d'acord amb la base legitimant de la comunicació: Per complir amb les obligacions legals aplicables, podem comunicar les seves dades a:
• Administracions Públiques per al compliment d'obligacions legals de la Societat o per atendre les sol·licituds, queixes i reclamacions presentades pels Usuaris.
• Agència Tributària i altres administracions competents per al compliment d'obligacions legals de la Societat.

Així mateix, la Companyia Societat/Empresa informa els usuaris que les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis de la Companyia Societat/Empresa actuant com a processadors de dades, alguns dels quals poden estar situats fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) en països que no tenen un nivell equivalent a l'europeu en relació amb les garanties de protecció de dades.

En el cas que la Companyia Societat/Empresa realitzi aquestes comunicacions de dades, garanteix que, amb caràcter previ, ha facilitat els mitjans adequats per garantir l'aplicació de les garanties jurídiques adequades en relació amb aquestes comunicacions de dades.

Les garanties jurídiques oportunes a aplicar per la Companyia Societat/Empresa poden consistir en la formalització amb el destinatari de les dades de Clàusules Contractuals Estàndard aprovades per la Comissió Europea per legitimar la transferència internacional de dades a tercers països o qualsevol altre instrument jurídic vàlid que permeti garantir un nivell de protecció adequat equivalent al de l'EEE.

Si l'Usuari desitja obtenir més informació sobre les cessions de dades realitzades per la Companyia Societat/Empresa i les garanties legals que les protegeixen, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través dels canals de contacte indicats en aquesta Política de Privacitat.

En aquest sentit, la Societat/Empresa ha designat UTE Prezero Gestión de Residuos, S.A. - Adalmo SL. com a processador, situat al Calle Albarracín 44, 28037, Madrid.

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?
Pel que fa a la finalitats de tractament i cessió de dades descrites en aquesta Política de Privacitat, es mantindran mentre es mantingui la relació jurídica establerta entre la Companyia Societat/Empresa i l'Usuari i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals de la Companyia Societat/Empresa.

En relació amb la resta de finalitats del tractament, les dades es conservaran sempre que l'Empresa Societat/Empresa tingui legitimació per fer-ho i tan aviat com l'Usuari no sol·liciti la supressió de les dades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?
L'Usuari té dret a accedir a les seves dades personals i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides, així com el dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. L'Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades, per motius relacionats amb la seva situació particular, en aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, li recordem que com a Usuari pot oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades amb fins promocionals, publicitaris o de prospecció comercial.

Així mateix, els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, en aquells casos en què sigui necessari per al tractament, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per exercir els drets descrits o revocar els consentiments atorgats, l'Usuari pot contactar amb [Consorci de Residus i Energia de Menorca] – [Plaça Biosfera, 5 –07703 Maó (Illes Balears)] o a l'adreça de correu electrònic [rsu@cime.es] indicant com a referència "Protecció de Dades".

La Companyia informa l'Usuari que per fer efectiu el dret exercit pot ser necessari que l'Usuari aporti documentació addicional per acreditar la seva identitat (per exemple, una còpia del seu DNI o passaport).

Per a qualsevol informació addicional sobre el tractament de dades personals, l'Usuari pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de l'Empresa del Consorci, a través del correu electrònic protecciodades@cime.es. Així mateix, l'Usuari podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es), especialment quan l'Usuari no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.