Avís Legal i Condicions Generals d'Ús

La web ReVIU Menorca (endavant, el "La Web") és propietat de la UTE Prezero Gestión de Residuos, S.A. - Adalmo SL. (endavant, la "EMPRESA"), amb domicili social en: Calle Albarracín 44, 28037, Madrid.
Per a més informació posi’s en contacte amb nosaltres a través de la direcció de corre electrònic info@reviumenorca.es

L’EMPRESA li dona benvinguda i li invita a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquesta Web (endavant, les "Condiciones Generals d’Ús") que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb l’establert a la normativa espanyola d’aplicació. Donat que l’EMPRESA podria modificar en el futur aquestes Condicions Generals d’Ús, li recomanem que les visiti periòdicament per a estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim de que l’ús de la Web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillés, l’EMPRESA informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb l’EMPRESA a través del correu electrònic: info@reviumenorca.es.


1. OBJECTE

L’EMPRESA subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en la Web, amb subjecció a les presentes Condicions Generals d’Ús així como a la política sobre tractament de dades personals (endavant, la "Política de Privacitat"). L’accés a aquesta Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de "Usuari" i implica l’acceptació sense reserves de totes i cada una de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant-se l’EMPRESA el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari, la atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cada una de las ocasions en que accedeixi a aquesta Web, pel que si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte l’ús de la present Web.

Així mateix, queda advertit de que, en ocasions, es podran establir condicions particulars per a la utilització en la Web de continguts i/o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars que s’han especificats.


2. SERVEIS

A través de la Web, l’EMPRESA ofereix als Usuaris la possibilitat d’accedir a serveis oferts:

Plataforma web destinada a l’intercanvi d’articles reutilitzables entre els ciutadans. Els usuaris disposaran d’un catàleg actualitzat de productes reutilitzables i podran gestionar les reserves dels mateixos i publicar els seus productes


3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’EMPRESA donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat accessible a través de la Web.


4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

l’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a la Web i en especial, dissenys, texts, imatges, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, o qualsevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, i que són propietat exclusiva de l’EMPRESA i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altre forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l’EMPRESA de qualsevol reclamació que es derivi del incompliment de tals obligacions. En cap cas l’accés a la Web implica cap tipus de renuncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial d’aquests drets, salvo que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús de la Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la Web i/o dels seus Continguts distints dels aquí expressament prevists. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per l’EMPRESA o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, texts, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis fonts i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent a la Web, així com a la pròpia Web en el seu conjunt, com obra multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’EMPRESA és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els texts, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat a la Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès , ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’EMPRESA.

Així mateix, que prohibit suprimir, eludir i/o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts de las Web. L’Usuari d’aquesta Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’EMPRESA l’exercici de quants mitjans o accions legals corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrials.


5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE LA WEB

L’usuari es compromet a:

 • Fer un ús adequat i lícit de la Web així com dels continguts i serveis de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de la Web; (iii) la moral i bones costums generalment acceptades i (iv) l’ordre públic.
 • Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisen per a accedir a la Web.
 • Facilitar informació veraç al complimentar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts a la Web i mantenir-los actualitzats en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que ocasioni a l’EMPRESA o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant l’establert a l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir-se de:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o documents, arxius i tota la classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de la Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics de la Web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de l’EMPRESA, del seus proveïdors o de tercers.
 • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’EMPRESA, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar los continguts, tret que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i demés dades identificatives dels drets de l’EMPRESA o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
 • Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per això mitjans o procediments distints dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicant expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de la web i/o dels continguts.
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no Transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, Gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatges, fotografies, gravacions, software y, en general, Qualsevol classe de material que:
 • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les Llibertats publiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades a l’ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements i/o serveis Delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral y a les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic.
 • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o.
 • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a l’EMPRESA o a tercers sense que hagi estat autoritzat per l’ús que es pretengui realitzar.
 • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
 • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de la Web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts de la Web, se li proporcionarà una contrasenya, s’obliga a emprar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència serà responsable de la seva adequada custodia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als mencionats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a l’EMPRESA qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extravio o el accés no autoritzat, amb el fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’EMPRESA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de la Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, responguin per tots els danys i perjudicis que d’aquest compliment Poguessin derivar-se per a l’EMPRESA.

Condicions d’ús del servei web per a l’intercanvi d’objectes a la deixalleria

Àmbit

Condicions sota les quals l’EMPRESA a través de la web ReVIU Menorca, ofereix el servei de plataforma per a l’intercanvi d’objectes a les Deixalleries de Maó i Ciutadella

Aquestes condicions d’ús seran aplicables a aquells usuaris que registren articles per a el seu intervanvi a les deixalleries de Máo i Ciutadella.

La present plataforma s’ha creat amb el fi de facilitar l’intercanvi d’objectes que permeten als usuaris disposar d’un catàleg actualitzat de productes reutilitzables, gestionar les reserves dels mateixos i publicar els seus productes.

L’EMPRESA no posseeix cap dels articles en intercanvi no està involucrada en el depòsit i sessió reals dels objectes entre els usuaris, que ho faran directament a la deixalleria.

L’EMPRESA no controla ni garanteix, la existència, qualitat, seguretat o legalitat dels articles registrats, L’exactitud i veracitat respecte dels objectes registrats

Ús de l’EMPRESA

Esl usuaris s’encarregaran d’introduir a la web la informació relativa als articles que vulgui dur a la deixalleria, incloent foto i informació sobre l’operativa de l’objecte.

Els usuaris garantiran la veracitat, exactitud, autenticitat, legalitat i vigència de les dades relatives als objectes que posin a disposició de la plataforma.

Quan un objecte es reservat per un usuari quedarà bloquejat per a las resta d’usuaris que no podran reservar-los a la vegada. El període de reserva estarà limitat a 7 dies naturals. L’Usuari que hagi fet la reserva podrà cancel·lar la mateixa abans de finalitzar el termini indicat.

Si l’usuari utilitza un període de reserva sense recollir l’objecte reservat a la deixalleria i sense cancel·lar en el termini vàlid, es penalitzarà, amb 7 dies sense poder realitzar una nova reserva i l’objecte tornarà a estar disponible per a la resta d’usuaris.

Cada usuari no podrà tenir simultàniament més de 3 reserves i aquestes no podran ser de productes de la mateixa subcategoria.

Es podran retirar un màxim de 5 unitats* al mes per deixalleria i 10 en tota la xarxa

Es podrà dipositar un màxim de 10 unitats* al mes en tota la xarxa.

*S’entén com unitat un únic objecte o grup d’objectes que conformin una unitat; una col·lecció de llibres, una vaixella, etc.

Els usuaris de ReVIU Menorca accepten que el seu anunci no serà immediatament indexat fins la validació del mateix pel personal de la Deixalleria. El registre de objectes en la plataforma web implica el dipòsit de l’objecte a la deixalleria associada i la cessió de l’objecte al gestor de la deixalleria.

Els usuaris de ReVIU Menorca no hauran:

 • Publicar, anunciar o carregar continguts o articles en una categoria o àrea inadequada a la nostra Web.
 • Infringir o eludir cap llei, drets de tercers o a les polítiques de privacitat i condicions d’ús de ReVIU Menorca.
 • Distribuir o enviar spam, comunicacions electròniques massives o no sol·licitades, cadenes de missatges o sistemes piramidals;
 • Distribuir virus o altres tecnologies que puguin perjudicar a ReVIU Menorca o als seus usuaris;
 • Utilitzar qualsevol robot, aranya, dispositiu de recol·lecció o altres mitjà automatitzat per accedir a Els nostres Serveis per qualsevol propòsit;
 • Eludir les nostres capçaleres d’exclusió de robots, interferir amb el funcionament dels nostres Serveis, o imposar una carrega desraonat o desproporcionada a les nostres infraestructures;